roku.
Strona główna | Kontakt

Ogłoszenia parafialne/Aktualności

«  Archiwum aktualności - luty 2015 »

archiwum

 • Ogłoszenia Duszpasterskie II niedziela W. Postu 01. 03. 2015 r.

  Dodano: 28 lutego 2015 r.

  DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                            1 marca 2015

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś przeżywamy, drugą niedzielę Wielkiego Postu.  O godz. 1630 spotkanie Kół Żywego Różańca

  2. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie zakonne i misyjne. Msza św. w intencji powołań do służby Bożej w Kościele o godz. 1800.

  Msze Święte wotywne o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w pierwszy piątek o godz. 800 i 1800.  Kapłani wyruszą z posługą sakramentalną do chorych w piątek o godz. ok godz. 800.  Spowiedź święta podczas wszystkich Mszy św. sprawowanych w Bazylice.

  Zapraszamy również na nocne czuwanie tego dnia za naszą Ojczyznę, które rozpoczniemy o godz. 2100 Apelem Jasnogórskim a zakończymy Mszą św. o Niepokalanym Sercu Mari o północy.

  Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny – w sobotę o godz. 800.  Zapraszamy po wieczornej Mszy św. na różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Zakończenie spotkania ok. godz. 2100.

  3. Za tydzień – trzecia niedziela Wielkiego Postu i Dzień Kobiet. Matki, siostry, żony, narzeczone i koleżanki polećmy w modlitwie Panu Bogu i postarajmy się, żeby tego dnia każdy miał powód do radości.

  4. Zachęcamy do uczestnictwa w gorzkich żalach o godz.1700 i drodze krzyżowej w piątek o godz. 1645dzieci, dorośli o godz. 1730, i młodzież o godz. 1930 oraz do spełniania innych czynów pokutnych, a także do podejmowania starań mających na celu zyskiwanie odpustów zupełnych.

  5. Modlimy się dziś za misje i misjonarzy posłanych do narodów i wspieramy ich ofiarami składanymi do puszek przy wejściu z naszej Bazyliki.

  6. Nasza Bazylika również została ujęta w gronie kościołów stacyjnych i na stały dzień liturgii stacyjnej ma wyznaczoną III niedzielę Wielkiego Postu; w tym roku przypada ona 8 marca.

  Kościoły, którym na dzień stacyjny wyznaczono jedną z wielkopostnych niedziel, właśnie ze względu na własny porządek niedzielny, mają ten porządek nieco zmieniony.

  Bazylika NSJ w dzień stacyjny – 8 marca br. - uwzględniając rozporządzenie biskupów będzie otwarta od godz. 600.Od tej chwili będzie trwał stały dyżur spowiednika. Porządek Mszy św. przed południem jest jak w każdą niedzielę (700, 830, 1000, 1130 i 1300). Od godz. 1500 jest okazja do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu; adorację rozpoczniemy wspólnie odmówioną Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1700 będzie sprawowana liturgia Gorzkich Żali, z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną na zakończenie.

  Msza św. o godz. 1800 pozostaje bez zmian, ale ostatnia Msza św. tego dnia jest przeniesiona na godz. 2000, by dostosować się do rozkładu liturgii stacyjnej. Wielkopostny Dzień Stacyjny w Bazylice zakończy się Apelem Jasnogórskim, o godz. 2100.

  Parafian, Gości, Przyjaciół i Sympatyków serdecznie zapraszamy na wielkopostny dzień stacyjny do Bazyliki.

  7. Rozpoczął się nowy miesiąc grafik czytających Słowo Boże na Mszach sw. jest wyłożony w zakrystii. Można dokonać wpisu – dyżuru na ustalony dzień i godzinę. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym i zapraszamy chętnych a jeszcze nie zdecydowanych.

  8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej

 • Rekolekcje wielkopostne

  Dodano: 24 lutego 2015 r.

  W IV niedzielę Wielkiego Postu - 15 marca - rozpoczynamy w Bazylice tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla ogółu parafian. Jest to czas duchowej odnowy, do której chcemy się przygotować poprzez modlitwę, spowiedź św. i nauki, które będzie głosił ks. Adam Węgrzyn.

  Ks. Adam Węgrzyn jest salezjaninem, doktorantem biblistyki na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  W niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św. według rozkładu obowiązującego w naszej parafii. Natomiast w kolejne dni Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla ogółu parafian będą odprawiane o godz. 700, 1200 i 1800. Na godz. 2000 zapraszamy młodzież szkół średnich, studiującą i pracującą oraz wszystkich, którzy nie mogą skorzystać z nabożeństw wcześniejszych.

  Rekolekcje zakończą się w środę - 18 marca. Tego dnia na każdej Mszy św. z naukami rekolekcyjnymi będzie można przystąpić do Komunii św. generalnej oraz przyjąć błogosławieństwo rekolekcyjne z udzieleniem odpustu.

  W trakcie rekolekcji, podczas każdej Mszy św., spowiednicy będą pełnić dyżury w konfesjonałach.

 • Niezbędnik wielkopostny

  Dodano: 22 lutego 2015 r.

  Wielki Post

  Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się Popielcem i trwa do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W tym czasie wierni przez pokutę przygotowują się do obchodu Paschy – Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkopostna liturgia, modlitwa, pokuta, dobre czyny czy też wstrzemięźliwość i umartwienie mają pomagać wiernym w zwalczaniu grzechów, wad, w uzdrawianiu swej duszy i w zjednoczeniu się z cierpiącym za człowieka Chrystusem.

  Modlitwa

  Modlitwa to osobowe spotkanie człowieka z Bogiem, które ma charakter nadprzyrodzonej rozmowy. Prowadzi do wejścia we wspólnotę z Bogiem i może przybierać formę dziękczynienia, uwielbienia, prośby, przebłagania, itp. Najczęściej praktykowane rodzaje modlitwy to adoracja, modlitwa Jezusowa, rozmyślanie i kontemplacja. Forma i rodzaj uprawianej modlitwy zależą od stanu wiary, świadomości religijnej, umiejętności intelektualnych i duchowych czy sytuacji życiowej. Podczas modlitwy najważniejsza jest jednak świadomość łaski, jakiej udziela Bóg.

  W modlitwie człowiek spotka się w swoim sumieniu z Bogiem i odnajduje prawdę, dobro oraz światło, które są niezbędne dla odkrycia swego powołania i zrealizowania go. Modlitwa jest również sposobem na uświęcenie czasu i ofiarowanie go Bogu ze wszystkim, co wypełnia ludzkie życie.

  Post

  Podręcznikowa definicja postu określa go jako praktykę pokutną polegającą na powstrzymaniu się lub ograniczeniu w korzystaniu z pokarmów mięsnych. Wierni podejmują post z motywów religijno-moralnych dając świadectwo postawy pokutnej. W nauczaniu Pana Jezusa post – obok modlitwy i jałmużny - stanowi jeden z podstawowych aktów wiary. Post zwany potocznie ścisłym oraz rozumiany jako powstrzymanie się od spożywania mięsa i zarazem ograniczone spożywanie innych pokarmów obowiązuje w Popielec i w Wielki Piątek. Obejmuje on osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Ponad rygorami formalnymi w praktyce postu – jak uczy św. Jan Paweł II – chrześcijanin dostrzega w nim świadectwo nawrócenia i osobiste umartwienie w łączności z Chrystusem ukrzyżowanym i w duchu solidarności z głodującymi oraz cierpiącymi.

  Wstrzemięźliwość

  Wstrzemięźliwość jest umiejętnością powstrzymania się od czegoś lub zachowania w czymś umiaru, a na zewnątrz ujawnia się opanowaniem woli, uczuć, emocji i pożądań zmysłowych. Podejmowana w okresie Wielkiego Postu i z inspiracji ewangelicznych porządkuje dążenia człowieka, kieruje je ku wartościom i pomaga zrozumieć godność ciała ludzkiego, męskiej lub kobiecej podmiotowości, odkrywa wartość osobistego powołania. Jest niebędna dla osób walczących z nałogami i uzaleźnieniami oraz zalecana jest dla pragnących świadomie i ku wartościom prowadzić swoje życie.

  W Kościele wierni praktykują w piątki wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych na znak jedności z Chrystusem, który cierpiał na krzyżu i umarł dla naszego zbawienia. Obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątki spoczywa na wiernych od 14 roku życia.

  Jałmużna

  Jałmużna oznacza dobrowolny dar pieniężny lub rzeczowy, z własnych dóbr, przeznaczony na wsparcie biednych. Jałmużną może być również praca bez wynagrodzenia służąca potrzebującym, a podejmowana przez pojedyczne osoby lub grupy charytatywne. W chrześcijaństwie jałmużna jest wyrazem miłości bliźniego oraz czynem pokutnym, obok modlitwy i postu. Udzielający jałmużny powinien kierować się miłością i życzliwością, aby nie ranić zmuszonych sytuacją życiową do korzystania z pomocy, oraz roztropnością, by nie wspomagać nadużywania bądź wyłudzania pomocy.

  Pokuta

  Pokuta jest postawą, w której człowiek wyraża żal za popełnione grzechy własne; można również pokutować za grzechy popełnione przez innych. W pokucie zawiera się skrucha i gotowość do wynagrodzenia. Przez pokutę wierni dają świadectwo swego nawrócenia i dążą do jedności z Bogiem i Kościołem. Znakiem pokuty są umartwienia zewnętrzne i wewnętrzne. Przy pokucie zewnętrznej umartwienie fizyczne (np. post, czuwanie, wstrzemięźliwość, znoszenie bólu i cierpienia) ma na celu przebłaganie Boga. Z kolei wewnętrzna forma pokuty skłania do przeżywania bólu duchowego i cierpienia z powodu krzywdy wyrządzonej Bogu poprzez grzech.

  Pokuta sakramentalna jest zadawana podczas spowiedzi. Pokuta pozasakramentalna jest podejmowana dobrowolnie lub nakładana przez kompetentną władzę kościelną.

  Nawrócenie

  Jest to całkowite zwrócenie się ku Bogu i dokonuje się przez współpracę człowieka z łaską Bożą. Skutkiem nawrócenia jest zmiana sposobu myślenia, wewnętrzna przemiana całej osoby oraz kierunku życiowej drogi. Pierwsze nawrócenie chrześcijanina dokonało się w sakramencie chrztu i było przejściem ze stanu niewiary do stanu wiary. Nawrócenie w Wielkim Poście jest zadaniem i wysiłkiem prowadzącym do odchodzenia od grzechu, do uświęcania się i trwania w nieustannej przemianie duchowej. Nawrócenie ma objąć całe życie człowieka.

  Środkami umacniającymi efekty nawrócenia mogą być odpusty. Tegoroczny okres Wielkiego Postu daje ku temu szczególne możliwości ze względu na przywileje odpustowe, jakich można dostąpić w naszej Bazylice z okazji Roku Serca Jezusowego i Roku Życia Konsekrowanego. Warunki uzyskania odpustów podajemy na stronie internetowej (www.bazylika.salezjanie.pl). Również informujemy o nich regularnie w gazetce.

  Umartwienie

  Umartwienie należy do gestów ascezy, w których człowiek z pobudek wiary wyrzeka się rzeczy dobrej, by okazać swą miłość wobec Boga i bliźniego. Umartwienia sprzyjają kształtowaniu silnej woli i ułatwiają życie według wartości. Jeśli umartwienie nie jest celem samym w sobie, lecz służy do wzmacniania miłości Boga i bliźniego, to jego owocami są: pokój, radość, duchowa przejrzystość, wiara we własne możliwości dobra i pokonanie pokus. Umartwienia należy podejmować roztropnie, realnie oceniając własne możliwości oraz warunki i okoliczności, w jakich miałyby one być realizowane.

  Gorzkie żale

  Paraliturgiczne nabożeństwo zwane „Gorzkimi żalami” zrodziło się z pobożności ludowej w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku. Początkowo określano je pasją lub rozważaniem Męki Pana. Stąd odprawiano jej zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu.

  Powstanie „Gorzkich żali” łączy się z Bractwem św. Rocha działającym przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Tam w roku 1698 po raz pierwszy odprawiono nabożeństwo będące pierwowzorem dla współczesnych „Gorzkich żali”. Charakterem nawiązuje ono do misterium pasyjnego. Zwykle odprawia się jedną część nabożeństwa i łączy się je z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kazaniem pasyjnym i procesją.

  Droga Krzyżowa

  Nabożeńśtwem, które upamiętnia i zarazem ożywia w ludzkiej duszy przejście Chrystusa ulicami Jerozlimy z pretorium, gdzie wydano na Niego wyrok ukrzyżowania na miejsce wykonania wyroku, czyli na Golgotę, jest Droga Krzyżowa.Liturgia ta polega rozważaniu Męki Chrystusa połączonym z przejściem tej trasy, choćby symbolicznym, jakie odbywa się w kościołach i kaplicach. Trasę Drogi Krzyżowej wyznacza czternaście krzyży, przy których umieszczone są obrazy lub rzeźby ilustrujące zdarzenia z drogi odbytej przez Chrystusa.

  Spośród kanonu czternastu zdarzeń z Drogi Krzyżowej zwanych stacjami dziewięć (I, II, V, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) znajduje swoje uzasadnienie w Ewangeliach. O zaistnieniu pozostałych zdarzeń można wnioskować z tekstów biblijnych lub wspominają o nich przekazy pozabiblijne.

  Spowiedź św.

  W sensie ścisłym spowiedź jest wyznaniem grzechów uczynionym wobec kapłana, mogącego udzielić rozgrzeszenia w imieniu Boga, poprzez działanie in persona Christi. Wyznanie grzechów jest konieczne dla ich odpuszczenia i stanowi zasadniczy warunek dla ważności sakramentu pokuty i pojednania. Potocznie spowiedzią nazywa się cały obrzęd tego sakramentu. Pozareligijne określenie spowiedzi odnosi się do publicznego przyznania się do win i słabości.

  Spowiadający się powinien dołożyć starań, by jego spowiedź obejmowała wszystkie grzechy, jakie pamięta i była szczera, czyli wyrażała prawdę o jego winie.

  Praktyka spowiedzi istotnie ułatwia proces nawrócenia i uzdrowienia wewnętrznego. Ze względu na godność osoby ludzkiej i jej prawo do intymności spowiednik ma obowiązek dochowania bezwzględnej tajemnicy, wykluczający ujawnianie bądź korzystanie z informacji zasłyszanych w trakcie sakramentu.

  Pojednanie

  Pojednanie jest aktywnością człowieka zmierzającą do przywrócenia zerwanych przez grzech więzi z Bogiem i z innymi ludźmi. Do jego spełnienia potrzebne jest wcześniejsze wybaczenie, żal, miłosierdzie, pokuta i pragnienie jedności. Główną przeszkodą w pojednaniu jest zatwardziałość serca, wynikająca z zaniku poczucia grzechu i zarazem przypisująca sobie prawo do trwania w grzechu, co z kolei jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  Koronki są rodzajem ustnej modlitwy odmawianej prywatnie lub wspólnie, a polegają na powtarzaniu prostych formuł modlitewnych (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, itd.), krótkich wezwań i tematycznych modlitw przy jednoczesnym przesuwaniu w palcach pobłogosławionego sznura paciorków lub różańca.

  Formułę „Koronki do Miłosierdzia Bożego” podyktował Jezus Chrystus św. Faustynie w czasie prywatnych objawień w Wilnie 13 i 14 września 1935 r. Dominują w niej treści ekspijacyjne i przebłagalne. Odmawia się ją na różańcu recytując najpierw „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Wierzę w Boga”. Następnie na dużych paciorkach odmawia się akt ofiarowania: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przeganie za grzechy nasze i i całego świata”, a na małych paciorkach powtarza się werset: „Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Koronkę do Miłosierdzia Bożego kończy formuła „Święty Boże”.

  Różaniec św. - Tajemnice Bolesne

  Modlitwa różańcowa polega na odmawianiu „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” i równoczesnym rozważaniu wydarzeń zbawczych z udziałem Jezusa Chrystusa i Maryi – Jego Matki. Do jej praktykowania służy sznur z nanizanymi paciorkami.. Modlitwa ta powstawała stopniowo, a swoją współczesną postać osiągnęła w XVI w.; uzupełnił ją św. Jan Paweł II dodając czwartą część – tajemnice światła.

  Rozważając tajemnice bolesne stajemy z Maryją u stóp krzyża, by usłyszeć słowo „synu” i odnieść je do siebie. W tej części szczególnie bliską staje się tajemnica odpuszczenia grzechów, miłosierdzia Bożego i naszego usynowienia przez Boga, które dokonało się mocą Ofiary Jezusa.

  Pan Jezus objawił św. Faustynie: „ Ze wszystkich ran moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale rana serca mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz”. Właśnie odmawiając bolesną część różańca możemy świadomie powierzać się Jego miłosierdziu i prosić Maryję, daną nam na Golgocie za Matkę, by nas na działanie tego miłosierdzia skutecznie otwierała.

  Opr. na podst. Encyklopedii Katolickiej wydanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela W. Postu 22. 02. 2015 r.

  Dodano: 21 lutego 2015 r.

   

  PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                            22 lutego 2015

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od początku tego okresu.

  2. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz Misyjny.

  3. Zapraszamy na Gorzkie Żale, które w niedzielę Wielkiego Postu będą odprawiane o g. 1700 połączone z procesją Eucharystyczną.

  4. W dniu jutrzejszym rozpoczynają się rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży, objętej katechizacją na terenie naszej parafii. 

  Rozkład rekolekcji

  g. 900 – szkoła podstawowa nr. 30

  g. 1000 – szkoła muzyczna i szkoła podstawowa  (przy ul. Otwockiej)

  g. 1100 – gimnazjum ( przy Otwockiej) i technikum przy ul. Objazdowej.

  Rekolekcje poprowadzi S. dr Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy, Niepokalanej Maryi.

  5.  Przypominamy o Drodze Krzyżowej odprawianej w naszej Bazylice:

  - dzieci – g. 1645

  - dorośli – g. 1730

  - młodzież – g. 1930

  6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Znajdźmy czas w czasie Wielkiego Postu na odpowiednią lekturę, prasę, którą możemy nabyć w naszym parafialnym kiosku.

 • Trwamy na Czuwaniu dla Ojczyzny

  Dodano: 17 lutego 2015 r.

  6 marca - tym razem w klimacie Wielkiego Postu - przeżywać będziemy siódme Czuwanie przebłagalne w intencji Ojczyzny. Nabożeństwa składające się na modlitewny wieczór poprowadzą znani w Warszawie promotorzy kultu Miłosierdzia Bożego - ks. Mariusz Bernyś i ks. Michał Dłutowski.

  Czuwania w Bazylice składają się na nowennę przygotowującą do uroczystych obchodów 250-rocznicy wprowadzenia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Decyzję o wprowadzeniu tej formy nabożeństwa Stolica Apostolska podjęła na prośbę biskupów polskich. W Bazylice jubileusz kultu Serca Jezusowego będziemy obchodzić 12 czerwca, w patronalną dla naszej świątyni uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Intencją Czuwań jest, by poprzez rozwój i ożywienie kultu Serca Jezusowego Polska odrodziła się w swej potędze i doskonałości.

  Czuwania przebłagalne w intencji Ojczyzny mają swój stały program i rozpoczynają o godz. 2100 Apelem Jasnogórskim oraz pokutnym pokropieniem wodą święconą, przy śpiewie inowokacji "O krwi i wodo...". Po tym nabożeństwie wysłuchamy cyklicznej katechezy na temat kultu Serca Jezusowego, zazwyczaj nawiązującej do wydarzeń bieżących, kalendarza liturgicznego i faktów historycznych.

  Przebłagalny charakter nadają kolejne nabożeństwa, zawsze składające się na Czuwanie, czyli  Droga Krzyżowa z adoracją Krzyża i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Z kolei procesja z figurą Niepokalanej i następująca po niej Msza św. o godz 2400 są aktami wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z nasze grzechy. Procesja ze świecami, przy wygaszonym oświetleniu elektrycznym, czyni ze śpiewanej podczas procesji Litanii Loretańskiej mocno przeżywaną wypowiedź duszy dziecka kierowaną do Matki, która wszystko rozumie... Wybierając się zatem do Bazyliki w I piątek marca warto pamiętać o zabraniu ze sobą świecy, lampionu czy zwykłego znicza.

  Prasowy patronat nad prowadzoną w Bazylice Modlitwą przebłagalną za Ojczyznę sprawuje redakcja „Naszego Dziennika”, odpowiednio wcześniej zapowiadająca Czuwania, a następnie, w poniedziałek po Czuwaniu, zdająca relację z jego przebiegu.

  Czuwanie daje również okazję do zaopatrzenia się w książki autorstwa ks. Bernysia i ks. Dłutowskiego oraz w materiały formacyjne, adresowane do uczestników spotkań w Bazylice i ułatwiające przygotowanie się do Czuwań poprzez odprawianą prywatnie nowennę.

  Od listopada Czuwania za Ojczyznę nabierają specjalnego znaczenia, ze względu na Rok Serca Jezusowego, który specjalnie dla Bazyliki ustanowił Abp Henryk Hoser. Z Rokiem tym jest związany przywilej odpustu zupełnego, który można zyskać uczestnicząc we wszlekich czuwaniach adoracyjnych w Bazylice, bądź modląc się przed Najświętszym Sakramentem. Z dekretem i warunkami odpustu można się zapoznać wybierając ikonkę dekretu w kolumnie liturgicznej na stronie internetowej Bazyliki.

  W trakcie Czuwań dyżury w konfesjonale pełni kilku spowiedników.

  Zatem serdecznie zapraszamy na wielkopostne Czuwanie w Bazylice - 6 marca br., godz. 21.00

   

 • Bazylika wielkopostnym kościołem stacyjnym

  Dodano: 17 lutego 2015 r.

  Wspólnym listem, odczytanym w kościołach 15 lutego, biskupi warszawscy zapowiedzieli na czas Wielkiego Postu warszawską liturgię stacyjną. Inicjatywa ta nawiązuje tradycji rzymskiej, która od wieków jednoczy mieszkańców Wiecznego Miasta na wspólnym przeżywaniu wielkopostnej liturgii. Polega ona na tym, że ten sam porządek nabożeństw liturgicznych, jest celebrowany codziennie w innym kościele. Dzięki temu, wierni poszukujący głębszego, wpólnego oraz jednolitego programu duchowego na ten okres mają szansę nawiedzić świątynię, w której jest on proponowany.

  Obydwie warszawskie diecezje wspólnie realizują liturgię stacyjną od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej włącznie. Nasza Bazylika również została ujęta w gronie kościołów stacyjnych i na stały dzień liturgii stacyjnej ma wyznaczoną III niedzielę Wielkiego Postu; w tym roku przypada ona 8 marca. Pełen wykaz kościołów stacyjnych i rozkład nabożeństw z tej okazji jest podany na plakatach oraz umieszczony na stronach internetowych obu diecezji (http://www.diecezja.waw.pl/3974 i http://archidiecezja.warszawa.pl/koscioly-stacyjne-w-warszawie/ ). Jak piszą Biskupi, centralnym wydarzeniem każdego dnia modlitwy stacyjnej będzie Msza Św. sprawowana o godz. 2000, poprzedzona nabożeństwem Gorzkich Żali.

  Kościoły, którym na dzień stacyjny wyznaczono jedną z wielkopostnych niedziel, właśnie ze względu na własny porządek niedzielny, mają ten porządek nieco zmieniony.

  Bazylika NSJ w dzień stacyjny – 8 marca br. - uwzględniając rozporządznie biskupów będzie otwarta od godz. 600. Od tej chwili będzie trwał stały dyżur spowiednika. Porządek Mszy św. przed południem jest jak w każdą niedzielę (700, 830, 1000, 1130 i 1300). Od godz. 1500 jest okazja do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu; adorację rozpoczniemy wspólnie odmówioną Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1700 będzie sprawowana liturgia Gorzkich Żali, z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną na zakończenie.

  Msza św. o godz. 1800 pozostaje bez zmian, ale ostatnia Msza św. tego dnia jest przeniesiona na godz. 2000, by dostosować się do rozkładu liturgii stacyjnej. Wielkopostny Dzień Stacyjny w Bazylice zakończy się Apelem Jasnogórskim, o godz. 2100.

  Parafian, Gości, Przyjaciół i Sympatyków serdecznie zapraszamy na wielkopostny dzień stacyjny do Bazyliki.

 • Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Zwykła 15. 02. 2015 r.

  Dodano: 14 lutego 2015 r.

  SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                            15 lutego 2015

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś – szósta niedziela w ciągu roku.  Rozpoczęcie 48. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W odpowiedzi na apel Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zechciejcie podjąć dobrowolną abstynencję od alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na dłuższy czas, dla ratowania ludzi uzależnionych od alkoholu.

  2. W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową – rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Kościele a także czas Komunii Świętej wielkanocnej. W Środę Popielcową rozpoczną się także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

  Msze Święte, połączone z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy, celebrowane będą o godz.700,800, 1200,1800Zostaną odprawione Msze św. dla szkół szkoła nr 30 podstawowa o godz. 900, 1000 szkoła muzyczna.

  3. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Więcej na temat wstrzemięźliwości, postu i dni pokuty, powiemy w przyszłą niedzielę.

  4. W piątki Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 1645,1730 dla dorosłych, dla młodzieży o godz. 1930.

  5. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 1700 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po tym nabożeństwie – Msza Święta Gorąco zachęcamy parafian do licznego udziału w drodze krzyżowej i gorzkich żalach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.

  6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

   

 • Źródło najszczerszej Miłości

  Dodano: 9 lutego 2015 r.

   Anna Maciejewska-Walulik z Ząbek: 

  Wystarczy przyjść raz, a Najświętsze Serce Pana Jezusa porwie nasze serca i wówczas rodzi się chęć nieustannej modlitwy do Niego. W Sercu tym jest nasz ratunek. Obserwując ostatnie wydarzenia w Polsce, widzimy, że naszą modlitwą jeszcze gorliwiej powinniśmy otoczyć Ojczyznę, polskie rodziny i przyszłe pokolenia. 

  Bożena Sikorska z Warszawy:

  Podczas czuwania przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa znajduję ulgę i siłę. Jestem tu, ponieważ czuję się odpowiedzialna za naszą Ojczyznę. Niestety, widzimy, że coraz silniejsze są środowiska kompletnie ją wyniszczające. Boża moc może wiele. Do kogo mamy się uciekać, jak nie do miłosiernego Serca naszego Zbawiciela. Nie mam wątpliwości, że przyjęcie ustawy ratyfikującej tzw. konwencję przemocową w tak ważną rocznicę nie jest przypadkowe. Powinniśmy odczytać to jako pewien znak, by Polskę i Polaków jeszcze gorliwiej otoczyć naszą modlitwą. Konwencja Rady Europy nie przyniesie nic dobrego oprócz wyniszczenia młodego pokolenia, ataku na polskie rodziny, a przede wszystkim na to, co od wieków było dla nas fundamentem, czyli wierność Chrystusowi. Nie możemy pozwolić, by ta cywilizacja śmierci, bezbożnictwa zatriumfowała. Widzimy na przykładzie krajów ratyfikujących wcześniej ten dokument, jak wielkie spustoszenie przyniósł w tamtych społeczeństwach.

  Henryk Rowicki, Warszawa:

  Jako stary człowiek chcę inwestować w przyszłość. Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa to najlepiej ulokowane siły. Musimy zakasać rękawy, ostro wziąć się do pracy, ale efektów nie będzie, jeśli nie oprzemy naszych działań na Panu Bogu.

  Maria Mrózek, Ząbki:

  Najświętsze Serce Pana Jezusa jest źródłem najszczerszej Miłości, o czym nie możemy zapominać. Za tę Miłość jesteśmy zobowiązani dziękować. To z Niej wypływa wszelkie dobro, którego obecnie tak bardzo potrzeba naszej Ojczyźnie i nam wszystkim.

  Teofil z Błonia:

  W czuwaniach modlitewnych za Ojczyznę uczestniczę od bardzo dawna. Modlitwa ta porwała moje serce. Podczas jednej z pielgrzymek zawierzyłem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa całą moją rodzinę. Widzę, że dzięki temu wiele spraw udało się zakończyć, poukładać. Czuję wielką opiekę i wsparcie ze strony naszego Zbawiciela, dlatego pragnę być Mu wierny.

  Zofia z Warszawy-Bemowa:

  W Polsce jest ogromna potrzeba modlitwy. Są w naszym kraju siły, które za wszelka cenę próbują oderwać społeczeństwo od Boga. Szydząc, szkalując, obrzucając fałszywymi oskarżeniami, chcą, by Polacy porzucali swoją wiarę. W zamian narzuca się im złowrogie ideologie, jak chociażby gender. Jej niebezpieczne skutki odczuwalne będą w przyszłości. Jej przyjęcie grozi tym, że Polska stanie się niczym upadający Rzym, gdzie rozwiązłość, bezbożność i grzech zwyciężyły. Pozbycie się z naszego życia wiary, moralności wiedzie do zguby. Społeczeństwa oparte na wartościach chrześciajńskich potrafią czuwać. Nie tylko nad sobą, ale także nad innymi. Czuwanie to nie jest tłamszące, lecz podnoszące do góry, pozwalające się rozwijać. Grzech prowadzi ludzi do upadku, a to, co teraz obserwujemy, jest niczym innym jak narzuceniem bezbożności.


  Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/127747,zrodlo-najszczerszej-milosci.html

 • Jezus Królem naszych serc

  Dodano: 7 lutego 2015 r.

  Rozmodlenie, adoracja Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także oddanie Mu czci poprzez ucałowanie krzyża towarzyszyły wczorajszemu czuwaniu modlitewnemu w intencji Ojczyzny. Centralnym momentem modlitwy sprawowanej w warszawskiej bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na ul. Kawęczyńskiej był akt intronizacji Chrystusa - obranie Go na Króla naszych serc.

  W piątkowy wieczór warszawską bazylikę wypełnili wierni, którzy przybyli tu na comiesięczne czuwanie modlitewne w intencji Ojczyzny. Tym razem to wyjątkowe spotkanie, w czasie którego uwielbiane i adorowane jest Najświętsze Serce naszego Zbawiciela, wpisało się w 250. rocznicę ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Podczas nocnej modlitwy zwrócono uwagę na ogromną potrzebę dusz ofiarnych, które – jak podkreślili kapłani – ratują i ocalają.

  – Gromadzimy się, aby dzięki Łasce Bożej stawać się duszą ofiarną. Duszą, która całkowicie jest zjednoczona z Ukrzyżowanym, i duszą, która ratuje i ocala najbliższych – mówił ks. Michał Dłutowski.

  Jak wyjaśnił, uczestnicy czuwania stają przed Najświętszym Sercem Pana Jezusa, gdyż są gotowi do kolejnego wysiłku i kolejnych zmagań o wolność Ojczyzny.

  – By Bóg – Honor – Ojczyzna zatriumfowały, by te wartości nie zostały zniszczone przez dzisiejszą cywilizację bezbożnictwa – dodał ks. Dłutowski. Wskazał, że wierni zgromadzili się na czuwaniu w czasie, kiedy „rozpierzchają się ludzkie nadzieje”. – Kiedy widzimy, że jedyne oparcie, jedyna moc i jedyna nadzieja jest w tych dwóch sercach: w Niepokalanym Sercu Maryi i Najświętszym Sercu Jezusa – zaznaczył kapłan.

  Ksiądz Mariusz Bernyś wyjaśnił zebranym, jaką rolę odegrali polscy biskupi w konflikcie w Kościele między jansenizmem a wielkim kultem Serca Pana Jezusa.

  – Polska odegrała rolę decydującą. Polscy biskupi wkroczyli i skierowali do Papieża Klemensa XIII wielki memoriał, prosząc o to, żeby uznać w Kościele ten kult Serca Pana Jezusa, który tyle dobra robi w sercach ludzkich, który tak się rozchodzi po całym świecie i do którego wierni lgną całym sercem, modląc się z wielką wiarą i nadprzyrodzoną nadzieją – mówił organizator czuwań, wyjaśniając historię ogłoszenia decyzji o święcie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  Jednocześnie ks. Bernyś podkreślił, że to Polska stała się pierwszą ojczyzną Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

  Od początku piątkowego czuwania na twarzach licznie zgromadzonych wiernych widoczne było skupienie, rozmodlenie i Boża radość. Każdy przyszedł tu z bagażem swoich doświadczeń, w sercu przedstawiał Panu Bogu sobie znaną intencję. Wśród wiernych, którzy przybyli na nocne czuwanie, była Halina Woś z Pruszkowa.  W modlitwie uczestniczyła już po raz trzeci. – Pierwszy raz przyprowadziła mnie koleżanka. Teraz ja przyprowadziłam kolejne osoby. Trzeba tu przyjść, włączyć się w modlitwę i wtedy Pan Jezus przemieni nasze serca, że z utęsknieniem oczekuje się na kolejne czuwanie – wyjaśnia. Jak zaznacza, modlitwa ta nie tylko dodaje jej sił, ale realnie oddziałuje na życie osób, które powierzone zostają Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

  Nocne czuwanie modlitewne w bazylice przy ul. Kawęczyńskiej jest także okazją do skorzystania z sakramentu pokuty. Długie kolejki przed konfesjonałami są świadectwem uzdrowienia serc i dusz, jakie spływają na czcicieli Serca Jezusowego.

  Izabela Kozłowska 

  Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/127667,jezus-krolem-naszych-serc.html

 • Ogłoszenia Duszpasterskie V Niedziela Zwykła 08. 02. 2015 r.

  Dodano: 6 lutego 2015 r.

  PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   8 lutego 2015

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś – piąta niedziela w ciągu roku, liturgicznego.

  2. W środę – wspomnienie Marii Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. U nas Msza Święta dla chorych i osób w podeszłym wieku połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych o godz. 1200.  Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do spowiedzi św., gdyż sakrament namaszczenia chorych należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.

  3. W sobotę – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy. Przypomina nam ono obowiązek modlitwy za narody Europy, aby pozostały wierne swym chrześcijańskim korzeniom.

  4. Za tydzień – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. Na temat zobowiązań abstynenckich od alkoholu i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka powiemy więcej w przyszłą niedzielę.

  5. W związku z obchodami Światowego Dnia Chorego ks. Arcybiskup zarządza przeprowadzenie zbiórki do puszek Caritas na leczenie i rehabilitację chorych dzieci. Zbiórkę należy przeprowadzić we wszystkich Parafiach Diecezji Warszawsko Praskiej, po Mszach Świętych, w niedzielę, 15 lutego 2015 roku.

  6. Z początkiem Wielkiego Postu - 20 lutego - rozpoczynamy w naszej parafii cykl katechez przygotowujących do małżeństwa, zwanych potocznie kursem przedmałżeńskim. Narzeczonych i zamierzających w najbliższym czasie wstąpić w związki małżeńskie odsyłamy do strony internetowej parafii, gdzie podajemy obszerne i szczegółowe informacje.

  7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

   

 • Błogosławieństwo świecami ku czci św. Błażeja

  Dodano: 4 lutego 2015 r.

  Na ból gardła

  DODANE 2015-02-04 08:19

  Agnieszka Kurek-Zajączkowska

  Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Błażeja kapłani błogosławili... gardła. Obrzęd ten należy do sakramentaliów Kościoła.

  Na ból gardła AGNIESZKA KUREK-ZAJĄCZKOWSKAKapłan błogosławiąc gardła dotyka je dwoma małymi skrzyżowanymi świecami tzw. błażejkami

  Błogosławieństwo przy użyciu dwóch poświęconych świec wyprasza ochronę od chorób gardła i języka oraz łaskę właściwego korzystanie z daru głosu. Obrzęd nawiązuje do tradycji ludowej i  podania o św. Błażeju. Uzdrowił on w sposób cudowny chłopca, któremu ość przebiła gardło i groziło mu uduszenie.

  - Wzywając wstawiennictwa świętego z Sabasty, błogosławimy gardła licząc na ich wyleczenie. Ale trzeba pamiętać, że największym cudem jest przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Będzie to Chleb, który ma największą moc uzdrawiania – mówił podczas Mszy św. w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego ks. Krzysztof Jakubowski SDB.

  Salezjanin przypomniał, że św. Błażej żył na przełomie III i IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji i zmarł śmiercią męczeńską w więzieniu. Nawiązując do wtorkowej Ewangelii kapłan wskazał na leczniczą moc wiary.

  - Przyjmując błogosławieństwo świecami św. Błażeja liczymy na cud. Ale Jezus pyta: „Czy jesteście na niego gotowi?”, „Czy macie wiarę Jaira i kobiety cierpiącej na krwotok?” - zwrócił się bezpośrednio do wiernych.

  Po  Eucharystii wierni otrzymali indywidualne błogosławieństwo poprzez dotknięcie gardła dwoma skrzyżowanymi świecami, połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i wszelkiej innej dolegliwości.

  Błogosławieństwo gardła odbyło się również w parafii św. Bonifacego przy Czerniakowskiej, parafii MB Królowej Pokoju na Młocinach, parafii MB z Lourdes na Pradze, parafii św. Łukasza Ewangelisty na Bemowie czy parafii św. Józefa w Pruszkowie.

  Błogosławieństwo gardeł należy do sakramentaliów Kościoła. Jest znakiem umacniającym w wiernych łaski otrzymane w sakramentach i lepiej przygotowujące do ich przyjęcia. Nie ma w nim żadnej magii, bo nie dotyk ma moc uzdrawiania. Jest za to zewnętrznym znakiem naszej wewnętrznej ufności w moc Bożą i wstawiennictwo św. Błażej.

  Skopiowano ze strony Gościa Niedzielnego: http://warszawa.gosc.pl/doc/2346737

   
 • Wiosenny cykl katechez przedmałżeńskich

  Dodano: 2 lutego 2015 r.

  20 lutego o godz. 19.00 w sali 130 (wejście przez portiernię domu zakonnego) rozpoczyna się cykl katechez dla narzeczonych, zwany kursem przedmałżeńskim. Katechezy będą prowadzone przez kolejnych dziewięć piątków i uwzględniają program naszej diecezji w tym zakresie.

  Udział w katechezach jest warunkiem koniecznym dla zawarcia sakramentu małżeństwa, dlatego zapraszamy na nie przede wszystkim osoby zamierzające w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa. Katechezy polecamy również tym, którzy już wcześniej rozpoczęli podobny kurs, a z różnych względów go nie ukończyli. Mogą go tym razem uzupełnić wybierając brakujące im zagadnienia. Nie ma przeszkód, by w katechezach uczestniczyły osoby, które plany małżeńskie mają w dalekiej perspektywie, a nawet pary małżeńskie chcące odświeżyć sobie znajomość nauki Kościoła dotyczącą małżeństwa i rodziny.

  Prelegentami są duszpasterze z Bazyliki i specjaliści z zakresu prawa kanonicznego, pedagogiki oraz poradnictwa rodzinnego.

  Na pierwszej katechezie uczestnicy otrzymają karty uczestnictwa z programem katechez oraz innymi warunkami jakie należy spełnić przygotowując się do małżeństwa. Katechezy są bezpłatne. Kolejny cykl podobnych katechez w naszej parafii jest przewidziany w okresie jesiennym tego roku.

  W związku z przypadającymi w trakcie katechez Świętami Zmartwychwstania Pańskiego na czas Wielkiego Tygodnia i Oktawy Zmarwtychwstania katechezy są zawieszone. O wszelkich zmianach uczestnicy kursu będą informowani na bieżąco.

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt